Friday, August 7, 2015

[Trick] Một số lệnh Cmd Windown & Office mà các bạn cần biết


Windows:
slmgr.vbs /upk (Gỡ bỏ key)
slmgr.vbs/dti (xem ID step 2)
slmgr.vbs /cpky (Gỡ key khỏi Registry)
slmgr.vbs /rearm (Reset kích hoạt)
slmgr.vbs /rilc (Reset lại license được lưu trong hệ thống)
slmgr.vbs /ipk <Key> (Key gVLK các sản phẩm)
slmgr.vbs /skms <Máy chủ hỗ trợ và còn sống> (Đặt máy chủ KMS)
slmgr.vbs /ato (Lệnh kích hoạt)
slmgr.vbs /ckms (Xoá máy chủ KMS)
slmgr.vbs /dli (Hiển thị thông tin giấy phép cơ bản)
slmgr.vbs /dlv (Hiển thị thông tin giấy phép đầy đủ)
slmgr.vbs /xpr (Hiển thị ngày hết hạn của giấy phép)

Office:
cscript ospp.vbs /unpkey <Key hoặc 5 ký tự cuối của key> (Gỡ bỏ key).
cscript ospp.vbs /rearm (Reset kích hoạt Office)
cscript ospp.vbs /inpkey:<Key của bạn> (Thêm key mới)
cscript ospp.vbs /sethst:<Máy chủ KMS hỗ trợ> (Đặt máy chủ KMS)
cscript ospp.vbs /setprt:<Port – Mặc định là 1688> (Đặt port cho máy chủ)
cscript ospp.vbs /skms-domain:<Địa chỉ máy chủ đầy đủ> (Đặt DNS kích hoạt)
cscript ospp.vbs /act (Lệnh kích hoạt)
cscript ospp.vbs /remhst (Xóa máy chủ KMS)
cscript ospp.vbs /ckms-domain (Xóa DNS)
cscript ospp.vbs /dstatus (Hiện thông tin kích hoạt với key hiện tại)
cscript ospp.vbs /dstatusall (Hiện thông tin kích hoạt đầy đủ)
Chúc các bạn thành công

No comments: